Image

SHKOLLA E MESME HOTELERI - TURIZEM TIRANE

Professional School

Rruga: "KAVAJES", Nr. 50 Tirane - SHQIPËRI
Tirana, Tirana 1000

Write a Review Save Call QR Code

+355 42 236 346

Image

SHKOLLA E MESME HOTELERI - TURIZEM TIRANE

Professional School

Rruga: "KAVAJES", Nr. 50 Tirane - SHQIPËRI
Tirana, Tirana 1000

+355 42 236 346

Write a Review Save Call

SHKOLLA E MESME HOTELERI - TURIZEM TIRANE

Professional School

Rruga: "KAVAJES", Nr. 50 Tirane - SHQIPËRI
Tirana, Tirana 1000

+355 42 236 346 Call

Write a Review Save

Description

Shkolla e Mesme HOTELERI - TURIZEM, Tiranë është tashmë e konfirmuar si shkolla që përgatit punonjës të kualifikuar në fushën e Hotelerisë dhe të Turizmit ashtu si dhe në fushën e Teknologjisë ushqimore duke ofruar cilësi në pergatitje, kulturë bashkëpunimi, mjedis miqësor, aktivitete të shumta dhe një treg pune të garantuar.

Mësimdhënia dhe të nxënit në shkollë mbështeten në kurrikulin shkollor që bazohet në formimin e përgjithshëm, krijimin e personalitetit, realizimin e praktikave, realizimin e formimit teorik dhe praktik të njohurive të profesionit, në teknologjinë e informacionit, të kreativitetit e të pavarsisë së nxënësve.

Garantimi i cilësisë në shkollë bazohet në përcaktime të qarta pedagogjike, në realizimin e tyre, reflektimin e vlerësimin e vazhdueshëm për këto qëllime.

Bazë e veprimtarisë së shkollës është orientimi ndaj shërbimeve hoteliere dhe turistike, industrisë ushqimore si dhe përfshirja e bisnesit në veprimtaritë e shkollës, diskutimi mendimeve të reja në departamentin e mësuesve profesionit, kreativiteti, risitë etj.

Si institucion i arsimit profesional, Shkolla e Mesme e HOTELERI TURIZEM, ka realizuar një prezantim dinjitoz në të gjitha veprimtaritë europiane dhe pjesëmarrje të suksesshëm në shumë aktivitete të AEHT.

Synohet forcimi i zotërimit të gjuhës së huaj të profesionit për të siguruar mobilitetin e kompetencës profesionale jo vetëm në Shqipëri por edhe më gjerë.

HOTELERI - TOURISM High School, Tirana is already confirmed as a school that prepares qualified employees in the field of Hospitality and Tourism as well as in the field of Food Technology, offering quality in preparation, culture of cooperation, friendly environment, numerous activities and a guaranteed job market.

Teaching and learning in the school are based on the school curriculum that is based on the general formation, the creation of the personality, the realization of practices, the realization of the theoretical and practical formation of the knowledge of the profession, in information technology, of the creativity and independence of the students.

The guarantee of quality in the school is based on clear pedagogic determinations, their realization, reflection and continuous evaluation for these purposes. จ

The basis of the school's activity is the orientation towards hotel and tourist services, the food industry, as well as the inclusion of business in the school's activities, the discussion of new ideas in the department of professional teachers, creativity, innovations, etc.

As a professional education institution, HOTELERI TURIZEM High School has made a dignified presentation in all European activities and successful participation in many AEHT activities. จ

The aim is to strengthen the mastery of the foreign language of the profession to ensure the mobility of professional competence not only in Albania but also beyond.


Location

Rruga: "KAVAJES", Nr. 50 Tirane - SHQIPËRI Tirana, Tirana 1000

Reviews

Start your review of SHKOLLA E MESME HOTELERI - TURIZEM TIRANE.

Comments

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

Claim this business page.

This business has not yet been claimed by the owner or a representative.

Manager

Image
ADMIN

Search